เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว

รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาอำนาจในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง

จึงประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ