ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจควมพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือลิงค์ที่แนบมานี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewform