ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนฯที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้องจึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันสามารถดูข้อมูลได้ที่

http://www.buriram.go.th/downloads/plan/plan-p-66-70.pdf

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (plan-p-66-70.pdf)แผนพัฒนาจังหวัด5ปี(พ.ศ.2566-2570)52969 kB76