ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้กำหนดประชุมประชาคมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงในการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดรายละเอียดกิจกรรม วันเวลาและสถานที่ในการออกประชาคมหมู่บ้านต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทัวกัน