เพื่อการบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดมาให้ทราบโดยทั่วกัน