ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ ประกอบด้วย

บทความ อ 36/2565 เอกสารการทำประชาคม

บทความ อ 37/2565 ความเห็นของพนักงานอัยการ

บทความ อ 38/2565 ขอรายชื่อชาติพันธุ์

บทความ อ 39/2565 ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร

บทความ อ 40/2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์บทความดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (News.pdf)บทความเผยแพร่ 5บทความ1065 kB89