องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องขอประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดังนี้

1.ผู้สูงอายุรายใหม่คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2501

2.ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง

เอกสารประกอบ

1บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ส่วนราชการออกให้

2.ทะเบียนบ่าน(ปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กำหนดการรับลงทะเบียน

14 พฤศจิกายน 2560

09.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 หมู่ที่10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 น.ส.นิตยา  อำมะ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

09.00-12.00 น.  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ณ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 นางกรณ์ภัสสร  สุพรหม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

13.00 -14.00น. หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ณ บริเวณ ศาลาประชาคม หมูที่ 3 นางกรณ์ภัสสร  สุพหรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

13.00 - 14.00น. หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 นางสาวประนัฐดา  พืชทองหลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

14.00 - 15.00 น. หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 นางสาวประนัฐดา  พืชทองหลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ