เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลา ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้