ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
-ประชาชนในพื้นที่ของตำบลสองห้องสามารถตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ใน วัน เวลา ราชการ
เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2565
-รายการที่ดิน
-สิ่งปลูกสร้าง
หากมีการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ไปจากเดิมหรือพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง
ขอให้ท่านทำการติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 นี้ เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป