เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25637 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

และเป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

     องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ของ อบต.สองห้องประจำปี 2565    มาให้ทราบโดยทั่วกัน