ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เป็นต้นไป  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ และแผนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตามไฟล์ที่แนบมานี้