เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่ง อนุญาตและการอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องดำเนินการแทนในการสั่งการอนุญาตและการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (บัญชี 1.pdf)บัญชี 1.pdf760 kB87
Download this file (บัญชี 2.pdf)บัญชี 2.pdf1371 kB103