ด้วยนายก อบต.สองห้องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.สองห้องเพิ่มเติมและเรื่องอื่นๆที่จำเป็นต่อการบริหารราชการ

นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่ง พรบ.สภาตำบลฯ 2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อนุญาตให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 2  ในระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2563