ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565