ข้อมูลพื้นฐาน

 
 

เฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) :  อบต.สองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

กระดานข่าวถาม-ตอบ : อบต.สองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์ http://webboard.songhong.go.th/

เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้

อ่านเพิ่มเติม...

เพื่อการบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้

อ่านเพิ่มเติม...

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

อ่านเพิ่มเติม...