เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สองห้อง ประจำปี2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน