ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของอบต.สองห้อง ผ่านระบบออนไลน์

กรุณระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา