ด้านสังคม

4.1 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด 16 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,623 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลสองห้อง 7,040 คน

4.2 ศาสนา

ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันทางศาสนา จำนวน 6 แห่ง

4.3 วัฒนธรรมและประเพณี

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง มีดังนี้

1. ประเพณีบุญก่อเจดีย์ข้าวเปลือก 5. ประเพณีบุญบั้งไฟ 9. กิจกรรมสวดสรภัญญะ

2. ประเพณีเทศน์มหาชาติ 6. ประเพณีลอยกระทง

3. ประเพณีบุญรวมญาติ 7. ประเพณีสงกรานต์

4. ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 8. ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

4.4 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ศูนย์

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง

4. ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย(กศน.) จำนวน 1 แห่ง

4.5 สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดชัย จำนวน 1 แห่ง

- อสม จำนวน 188 คน

4.6 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1. หนองจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

- หนองแจงแมง อยู่บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2

- หนองสองห้อง อยู่บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4

- หนองตลาดควาย อยู่บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8

- หนองไทร อยู่บ้าน หนองไทร หมู่ที่ 9

2. ลำห้วย จำนวน 5 สาย ได้แก่

- ลำห้วยโสน ไหลผ่านหมู่ที่ 1,4,11,15

- ลำห้วยแสง ไหลผ่านหมู่ที่ 10

- ลำห้วยบุรี ไหลผ่านหมู่ที่ 5,6

- ลำห้วยปอ ไหลผ่านหมู่ที่ 2,7,13,14

- ลำห้วยกุด ไหลผ่านหมู่ที่ 1,4,8,10,11,16

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน 6 แห่ง

- สระน้ำ จำนวน 112 แห่ง

- บ่อโยก จำนวน 36 แห่ง

- บ่อบาดาล จำนวน 43 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

4.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 189 นาย