องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 44 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ    27,500 ไร่                 
โดยมี จำนวนประชากรตำบลสองห้อง    ทั้งหมด  7,040  คน   1,623  ครัวเรือน  แยกเป็น
     - ประชากรชาย                3,499    คน
     - ประชากรหญิง               3,541    คน

ข้อมูลประชากรในตำบลสองห้อง แยกเป็นหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนหลังคาเรือน

1

142

146

288

72

2

325

340

665

142

3

252

248

500

120

4

200

199

399

89

5

259

250

509

108

6

327

335

662

139

7

124

136

260

64

8

252

244

496

121

9

251

247

498

120

10

292

298

590

126

11

153

151

304

117

12

238

260

498

107

13

209

172

381

83

14

146

125

271

59

15

148

173

321

71

16

181

217

398

85

รวม

3,499

3,541

7,040

1,623

 ข้อมูลประชากร    ณ  เดือน เมษายน  2554