สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เดิมเป็นการปกครองลักษณะการปกครองท้องที่มาก่อน โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลสองห้อง” ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2539

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเอง สำหรับบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกและเป็นหน่วยประสานงานและที่ตั้งของกลุ่ม/องค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 ตำบลสองห้อง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง มีพื้นที่ 44  ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันประกอบด้วยหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 16  หมู่บ้าน ประกอบ

               

                    1.  หมู่ที่  1   บ้านสองห้อง   

                    2.  หมู่ที่  2   บ้านกระเดื่อง

                    3.  หมู่ที่  3   บ้านโคกใหญ่

                    4.  หมู่ที่  4   บ้านช่างทอง

                    5.  หมู่ที่  5   บ้านสว่าง

                    6.  หมู่ที่  6   บ้านกิจสมบูรณ์

                    7.  หมู่ที่  7   บ้านโคกระกาน้อย

                    8.  หมู่ที่  8   บ้านตลาดชัย

 

                     9.  หมู่ที่  9   บ้านหนองไทร

                    10.  หมู่ที่  10  บ้านศรีทอง

                    11.  หมู่ที่  11  บ้านหนองสองห้อง

                    12.  หมู่ที่  12  บ้านศรีเพชร

                    13.  หมู่ที่  13  บ้านโนนสำราญ

                    14.  หมู่ที่  14  บ้านม่วงน้อย

                    15.  หมู่ที่  15  บ้านหนองสมบูรณ์

                    16. หมู่ที่   16  บ้านชัยเจริญ 

 

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต   และเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ห่างจากตัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ 28 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด TB 759408 ซึ่งอยู่เหนือบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองยาง  อำเภอชำนิ ประมาณ  1.5  กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร จดถนนสายบุรีรัมย์ – นางรอง ที่กิโลเมตร 22 + 500  หลักเขตที่  2  พิกัด  TB 823412 ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 ตำบลสองห้อง ประมาณ  .6 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด TB 837410 รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศใต้ บริเวณพิกัด TB 837410 ตามทุ่งนาและทำเลเลี้ยงสัตว์สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด TB 837370 ระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร วกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามลำห้วย สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด TB 817350ระยะทางประมาณ  2.5 กิโลเมตร และลงไปทางทิศใต้ ตามทุ่งนาและทำเลเลี้ยงสัตว์จดถนนสายบ้านเมืองดู่ – บ้านกระเดื่อง ที่หลักเขตที่  6 บริเวณพิกัด TB  810317  ระยะทางประมาณ  3.3 กิโลเมตร   รวมระยะทางทั้งสิ้น  10.1 กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด TB 810317 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านไสยา หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงโทน ประมาณ .5 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด TB 794326 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของบ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสองห้อง ประมาณ 1.2 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร        

ทิศตะวันตก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด TB 794326 จากจุดเริ่มต้นไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรจดถนนสายบุรีรัมย์ – นางรอง ที่กิโลเมตร 29 + 500 บริเวณพิกัด TB 794352 เป็นหลักเขตที่ 8  จากหลักเขตที่ 8 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตรจดถนนสายบ้านสองห้อง  บ้านโคกขาม บริเวณพิกัด TB 764391 อยู่ห่างจากบ้านหนองไทรหมู่ที่ 9 ตำบลสองห้อง ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ .5 กิโลเมตร เป็นหลักเขตที่ 9 จากหลักเขตที่ 9 ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด TB 759408 รวมระยะทางประมาณ 8.20  กิโลเมตร