ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

1. ถนน สะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอนางรอง ในเส้นทางหลวงหมายเลข 218 ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปทางหลวงหมายเลข 3 ในการเดินทางต่อเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมาและกรุงเทพมหานครได้

1.1 ทางรถยนต์

- ระยะทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง 28 กิโลเมตร

- ระยะทางองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องถึงอำเภอนางรอง 27 กิโลเมตร

1.2 ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ แต่ยังมีส่วนที่ชำรุดที่ต้องซ่อมแซม โดยมีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 14 เส้นทางประกอบด้วย

1. ถนนลาดยาง จำนวน 7 เส้นทาง 2. ถนนหินคลุก จำนวน 7 เส้นทาง

และมีถนนในหมู่บ้าน จำนวน 164 เส้นทาง ประกอบด้วย

1. ถนนคอนกรีต จำนวน 35 เส้นทาง 2. ถนนดิน จำนวน 7 เส้นทาง

3. ถนนหินคลุก จำนวน 39 เส้นทาง

2. สิ่งสาธารณูปโภค

2.1 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบล มีน้ำประปาที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นสร้างให้กับหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง ครอบคลุมให้บริการทั้ง 16 หมู่บ้าน คือ

1. โซนบ้านสองห้อง หมู่ที่ 1,4,10,11,15 ปัจจุบันสามารถใช้งานได้โดยดำเนินงานคณะกรรมการหมู่บ้านได้เองโดยยังไม่ได้ถ่ายโอน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

2. โซนบ้านตลาดชัย หมู่ที่ 5,6,8,16 ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ โดยถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องดำเนินการ

3. บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเอง

4. บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเอง

5. บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้เอง

6. บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้เอง

7. บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้เอง

8. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้เอง

9. บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้เอง

2.2 การไฟฟ้า พบว่าครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 98.07 อีกประมาณร้อยละ 1.93 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน แยกเป็น ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,276 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 20 ครัวเรือน ทั้งนี้คณะผู้คณะผู้บริหารได้พิจารณาในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้แล้วเป็นบางส่วน และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ฟพอ.) ให้กับราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านโคกใหญ่ จำนวน 3 ครัวเรือน มูลค่าสินทรัพย์ครัวเรือน ละ 24,496 บาท โดยส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องดูแลต่อไป

2.3 การสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องไม่มีคู่สายขององค์การโทรศัพท์มาให้บริการแก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันประชาชนได้ใช้โทรศัพท์ในแบบโทรศัพท์มือถือ

2.4 การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทำการไปรษณีย์ หมู่บ้าน 1 แห่ง ที่ให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยเป็นไปรษณีย์เล็กๆที่ได้รับมอบจากที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการรับและส่งจดหมายพัสดุอื่นๆ

2.5 ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทั้งที่ได้มาจากกรมการปกครองและที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดหามาด้วยเงินงบประมาณ โดยหอกระจายข่าวทั้งหมดจะติดตั้ง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน ซึ่งประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง