ด้วยองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อให้มาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตราดังนี้

  1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

ผู้มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) ให้ติดต่อขอยื่นเอกสารการโอน(ย้าย) ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ชั้นสอง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (pr22-6-65.pdf)ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง290 kB304