เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ของ อบต.สองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้