ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.169-10 (บ้านม่วงน้อย-บ้านไสยา)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

งบประมาณ 1,726,500.-บาท

ราคากลาง 2,259,745.41 บาท

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่เสนอราคา

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (122.pdf)คลส.ม่วงน้อย-ไสยา958 kB38