ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ๑๙๖-๐๙ (บ้านโคกระกาน้อย-บ้านหนองโสน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณ 2,230,800.-บาท

 ราคากลาง 1,581,056.59บาท

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่เสนอราคา

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (123.pdf)คสล.โคกระกาน้อย - หนองโสน966 kB219