เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ๑๙๖-๐๙ (บ้านโคกระกาน้อย-บ้านหนองโสน) มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้