เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 ข้อ 99

และเพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผลการดำเนินงานรายงานการเงินสิ้นสุด30กันยายน 2564 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์  มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (problem-money64.pdf)สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะต่อนายก149 kB216
Download this file (report money  2564 (pdf.io) (1).pdf)2973 kB236
Download this file (report money  2564 (pdf.io) (2).pdf)33015 kB217
Download this file (report money  2564 (pdf.io).pdf)1402 kB225