เพื่อเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมี มติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาให้ทราบโดยทั่วกัน