ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติกำหนดวันเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30น. และขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การเลือกดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิเลือกและประชาชนได้รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้