ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤิทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย http://www.law.go.th  หรือผ่านทาง QR Code  https://city.me/j8WL3  เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาต่อไปรายละเอียดตามเอกสารแนบ