ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาภาระค่าภาษีให้กับประชาชน จึงเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างพ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำปี 2567 ออกไปอีก 2เดือน รายละเอียดตามนี้