ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก มีผลบังคับใช้ในวันที่      21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการบังคับใช้กฎหมายให้   การกระทำใดตามกฎหมาย ที่จะต้องได้รับอนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน     ลดต้นทุนของประชาชน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ต่อมามีการออกกฎหมายใหม่และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ จำนวนมากซึ่งมีผลต่อกระบวนการในการให้บริการตามคู่มือที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยคู่มือสำหรับประชาชน  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ฉบับนี้ มีสาระสำคัญประกอบด้วย คู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบ infographic และรายละเอียดคู่มือรายกระบวนงาน จำนวน 15 กระบวนงาน 30 กระบวนการ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ WWW.SONGHONG.GO.TH

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (mm.pdf)คู่มือประชาชนฉบับปรุง พ.ศ.25661202 kB93