เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม พรบ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประจำปี 2566    มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้