ด้วยกรมควบคุมโรคได้มี พรบ.ควบคุมโรคจากการประอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงขอประชาสัมพันธ์ มาห้ทราบโดยทั่วกัน