เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไฟป่าและหมอกควันประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566    มาให้ทราบโดยทั่วกัน