ด้วยนายก อบต.สองห้องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เพื่อการดำเนินงานของ อบต.สองห้องและเรื่องอื่นๆที่จำเป็นต่อการบริหารราชการ

นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่ง พรบ.สภาตำบลฯ 2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 อนุญาตให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 2  ในระหว่างวันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2565