ตามที่สภาฯ อบต.สอง้องได้มีมติในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และได้เห็นชอบสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2566 และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567ไปแล้วนั้น

งานกิจการสภาฯ จึงประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยปรชุมสภาประจำปี 2566 และสมัยแรกประจำปี 2567 มาให้ทราบทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (CamScanner-03-23-2566-15.44.pdf)กำหนดสมัยประชุมสภา ปี66 และสมัยแรก ปี67416 kB483