เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ, นัดประชุมสภาฯและเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 มาให้ทราบโดยทั่วกัน